วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

การออกแบบโรงงานเบื้องต้น
ในยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักกบการยึดครองให้เกิดความเป็นเจ้าของทรัพยากรใดๆ ในโลกการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งตนครอบครองอยูกับผู้อื่นได้เริ่มขึ้นก่อนโดยไม่มีตัวกลาง เช่น การใช้ธนบัตรปัจจุบัน ต่อมาเมื่อมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณค่าของทรัพย์สินที่ต่างยึดครองไว้ ความพยายามเพื่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมมากขึ้นจึงมีตามมา โดยมีการพัฒนาตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการมากขึ้น มนุษย์เริ่มรู้จักทําการผลิตเครื่องอุปโภคโดยใช้แรงงานเปลี่ยนสภาพวัสดุที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นผลผลิต ผลผลิตที่ผลิตได้
เมื่อหักส่วนที่ตนจําเป็นต้องใช้แล้วส่วนเกินก็จะนําไปแลกกบผลผลิตของผู้อื่น เมื่อสังคมของมนุษย์ชาติพัฒนาเจริญขึ้น จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของปัจจัยสี่มีมากขึ้น ความจําเป็นในการเพิ่มผลผลิตมีมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรรวมถึงวิธีการผลิตที่ดีขึ้น ระบบการผลิตจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นตามลําดับ ในปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรต่างๆ เริ่มมีความจํากดลงประกอบกับมีการแข่งขันในลักษณะต่างๆเพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตจึงมีมากขึ้น
ระบบการผลิต มีองค์ประกอบเริ่มมาจากส่วนของแรงงานและวัสดุในระยะแรกๆ แล้วขยายเพิ่มส่วนของเครื่องจักร ในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลทางความจํากดของทรัพยากร ที่ดินมีราคาสูงขึ้นองค์ประกอบที่สําคัญของ ระบบการผลิตจึงรวมไปถึงพื้นที่โรงงานที่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม และเงื่อนไขทางการผลิตอื่นๆ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตจึงทําได้ในส่วนต่างๆ ของระบบการผลิตดังกล่าว ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีนอกจากจะเกิดจากความพยายามในการปรับปรุงการผลิตแล้ว การวางแผนระบบการผลิต รวมหมายถึงการวางแผนการออกแบบโรงงาน และการจัดผังโรงงานที่ดีจะมีส่วนทําให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตในระยะยาวได้การศึกษาหลักการต่างๆ เกี่ยวกบการออกแบบโรงงานและ การจัดผังโรงงาน จะช่วยให้สามารถตระเตรียมแผนงานเพื่อวางผังโรงงานที่ดี รวมถึงการจัดหาข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ อยางได้ผล

พื้นฐานในการวางผังโรงงาน

 1. หลักการเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมทั้งหมด
  ผังโรงงานที่ดีจะต้องรวม คน วัสดุ เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิต และ
  ข้อพิจารณาอื่นๆที่ยังผลทําให้การรวมตัวกนดีที่สุด ผังโรงงานเป็นการรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งหมดทั้งที่อยูในหน่วยงานหลักและยังรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหมดทั้งที่อยูในหน่วยงาน หลักและยังรวมถึงเครื่องจักรต้นกาลังบางเครื่องจักรที่อยู่ภายนอกโรงงานด้วย แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอสําหรับผังโรงงานเพราะยังไม่สะดวกต่อการทํางานของคนงาน อันจะต้องอํานวยความสะดวกต่อการให้บริการหรือสนับสนุนการทํางานที่ดีด้วยง่ายต่อการบํารุงรักษาเครื่องจักรฝ่ายควบคุมการผลิตสามารถที่จะทําให้กระบวนการผลิตดําเนินไปได้อยางต่อเนื่องและผู้ตรวจสอบสามารถที่จะทําการตรวจสอบงานในขบวนการผลิตได้ นอกจากนั้นยังต้องมีระบบป้องกันไฟไหม้ ควรมีระบบการปรับอากาศและสิ่งบริการอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอํานวยการความสะดวกต่อการทํางาน ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงข้อพิจารณาบางส่วน ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากที่รวมอยูในโรงงานซึ่งแต่ละปัจจัยต้องมีความสัมพันธ์กนัและต้องจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ตามเงื่อนไข
 2. หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในระยะทางสั้นที่สุด
  หากทุกกิจกรรมอยูในสภาวะที่เท่าเทียมกน ผังโรงงานที่ดีที่สุดก็คือ ผังโรงงานที่มีระยะทางการเคลื่อนที่ของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด
  กระบวนการผลิตทุกปะเภทของโรงงานอุตสาหกรรม เราไม่อาจกาจัดการขนถ่ายวัสดุได้หมดสิ้น และเรามักตั้งใจจะให้มีอยูในบางขบวนการอย อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็นหลายๆ หน่วยงานก็สามารถที่จะติดตั้งเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติเฉพาะงานในหน่วยงานนั้นเพราะว่า คุณลักษณะเฉพาะอยางของคนงานที่ดีและของเครื่องจักรก็ดีต่างก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ แต่ต้องมีวิธีการขนถ่ายวัสดุจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง แม้ว่าลําพังแต่การขนถ่ายวัสดุไม่ได้เพิ่มค่าอันใดที่จะทําให้เป็นผลิตภัณฑ์แต่เราจําเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายวัสดุอยางหลีกเลี่ยงไม่ได้
  ในการขนถ่ายวัสดุ เราสามารถประหยัดได้ด้วยวิธีการลดระยะทางการเคลื่อนที่โดยพยายามกาหนดหน่วยงานตามลําดับขั้นตอนหน่วยงานใดสามารถอยูติดก่อนได้บ้างก็ให้อยูติดกันก็สามารถที่จะกาจัดการขนส่งระหว่างหน่วยงานนั้นได้นันคือ เมื่อวัสดุออกจากหน่วยงานหนึ่งหน่วยผลิตต่อไปก็ป้อนเข้ากระบวนการต่อไปได้เลย
 3. หลักการเกี่ยวกับการไหลของวัสดุ
  หากทุกกิจกรรมอยู่ในสภาพที่เท่าเทียมกัน ผังโรงงานที่ดีที่สุดจะต้องจัดสถานที่ทํางานของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละกระบวนการผลิตหรือตามลําดับขั้นตอน ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ทั้งการขึ้นรูป การเปลี่ยนคุณสมบัติหรือสายงานประกอบ
  หลักการนี้ก็เช่นเดียวกับหลักของการลดระยะทางการขนถ่ายให้สั้นที่สุดนันคือ การไหลของวัสดุต้องเป็นไปอยางต่อเนื่องไปยังหน่วยงานต่างๆไป โดยไม่มีการวกกลับหรือวกวน หรือการเคลื่อนที่ตัดกันไปมาจนเกิดความแออัดจากการกีดขวางของส่วนต่างๆต้องพยายามกาจัด ให้เหลือน้อยที่สุดการไหลของวัสดุควรไหลผานตลอดในทิศทางเดียวไม่ควรมีการหยุดชะงักเนื่องจากสิ่งกีดขวาง
  แต่การไหลของวัสดุไม่ได้หมายความวาจะไหลไปในแนวตรงเสมอไปเพราะอาจมี ขีดจํากัดในการเคลื่อนที่ แต่ต้องเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ผังโรงงานที่ดีมีอยูมากที่มีการไหลแบบซิกแซ็ก หรือแบบวงกลมเมื่อโรงงานมีหลายๆ ชั้น โดยที่มีลิฟท์ตัวเดียว ผังโรงงานที่ดีอาจจะจัดการไหลเป็นแบบรูปตัวยู ( U ) แนวความคิดเกี่ยวกบการไหล คือ ต้องไหลไปข้างหน้าอยางคงที่ โดยพยายามลด การหยุดชะงัก ความสับสน ความแออัด ให้เหลือน้อยที่สุด แต่ไม่จําเป็นต้องเป็น ทิศทางเดียว
 4. หลักการเกี่ยวกับการใช้เนื้อที่
  ข้อได้เปรียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง อันที่จริงแล้วพื้นฐานของการวางผังโรงงานก็เป็นการจัดเนื้อที่ นันคือ จัดเนื้อที่
  สําหรับ คน เครื่องจักร วัสดุ และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เป็นเนื้อที่ 3 มิติ หรือเป็นปริมาตร ไม่เพียงแต่เฉพาะพื้นที่เท่านั้น ดังนั้นการวางผังโรงงานที่ดีจะต้องใช้พื้นที่เหนือหัวของโรงงานอย่างเกิดประโยชน์เหมือนกบใช้พื้นที่บนพื้น นอกจากนั้น การเคลื่อนที่ของคน วัสดุ หรือเครื่องจักร มักเคลื่อนที่ภายใน 3 มิติ นั่นก็หมายถึงวาเราพยายามใช้เนื้อที่เหนือหัวหรือเนื้อที่ส่วนที่อยูใต้เพดาน ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 5. หลักการเกี่ยวกับการทําให้คนงานมีความพอใจและมีความปลอดภัย
  หากทุกกิจกรรมอยูในสภาพที่เท่าเทียมกัน ผังโรงงานที่ดีที่สุดต้องเป็นผังโรงงานที่มีสถานที่ทํางานให้เป็นที่พอใจของคนงาน และสร้างความปลอดภัยให้คนงานด้วยการที่จะจัดสถานที่ทํางานให้เป็นที่พึงพอใจของคนงานนั้น ก็เป็นเป้าหมายสําคัญขั้นพื้นฐานเพราะว่าผลงานส่วนใหญ่มาจากคนงานหากว่าคนงานพอใจต่อสถานที่ทํางานและผังโรงงานแล้วยอมสร้างผลประโยชน์ให้กับโรงงานได้มากกว่า สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายดําเนินงานและทําให้คนงานมีขวัญและกาลังใจในการทํางานมากขึ้น ความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบสําคัญสูงสุดด้านหนึ่งของผังโรงงาน เพราะ
  ผังโรงงานที่ไม่ดีเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่อคนและทรัพย์สินของโรงงานได้
 6. หลักการเกี่ยวกับความยืดหยุ่น
  หากทุกกิจกรรมอยูในสภาวะเท่าเทียมกัน ผังโรงงานที่ดีต้องสามารถ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยสุดและทําได้สะดวก เป้าหมายในด้านนี้ยอมเป็นสิ่งที่สําคัญมากในปัจจุบันด้วย สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยูเสมอจึงทําให้กระบวนการผลิตอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังผลต่อผังโรงงานที่ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยบางครั้งเราอาจต้องพลาดโอกาสการประมูลหรือรับรายการจากลูกค้า เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะจัดระบบการผลิตได้อยางรวดเร็วเพียงพอ ดังนั้นการวางผังโรงงานสมัยใหม่มักออกแบบให้มีความยึดหยุ่นสูงและเปลี่ยนแปลงผังโรงงานได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

 

Read 5518 times Last modified on วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 03:34
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

 

Share us...
icon fb circle red icon line circle red icon tw circle red icoGoogle dred icon ig circle redicon yt circle red

ความประทับใจจากลูกค้า

Home Styles & Decorations

ส่งสินค้าทันใจ ว่องไวด้วยบริการ เหนือมาตราฐานจริงๆ

- Home Styles & Decorations // ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

บ้านสวนฝัน

สินค้าคุณภาพตามความต้องการ ราคายุติธรรม บริการประทับใจมากๆ

- บ้านสวนฝัน // ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ที่อยู่

head office icon

สำนักงาน:
4/45 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำลบไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร: 034-397660, 034-397661,

034-397641

แฟกซ์: 034-397659

Email address: siamnew_part@hotmail.com

การเดินทาง

แผนที่