วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

บริการที่นำเสนอโดย บริษัทสยามนิวพาร์ทแอนด์ แมชชีน จำกัด

การบริหารโครงการ

ในการบริหารโครงการตามสัญญา บริษัทฯจะทำการกำหนดและมอบหมายให้มีผู้จัดการโครงการรวมทั้งทีมงานสำหรับโครงการแต่ละโครงการ โดยการคัดเลือกทีมงานนั้น จะคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้ตรงกันกับประเภทของโครงการนั้นๆ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและดูแลของผู้จัดการโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ทั้งระยะเวลา และงบประมาณ โดยสำนึกอยู่เสมอว่า การทำงานโดยรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามหลักการสากล และสำคัญที่สุดของการบริหารโครงการ บริษัทฯ โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญจากโครงการต่างๆ ที่ได้ทำสำเร็จมาแล้วมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาเพิ่มเติม เพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

การออกแบบและวิศวกรรม

ในการให้บริการออกแบบวิศวกรรม บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรในทุกสาขาวิศวกรรมที่จำเป็นในการออกแบบ การมีทีมงานวิศวกรที่พร้อมในทุกสาขาวิศวกรรมนับเป็นจุดแข็งที่สำคัญของบริษัทในการทำธุรกิจ กล่าวคือ บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรอย่างแท้จริง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้อื่นในการออกแบบและมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ออกแบบและทีมงานก่อสร้าง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างโครงการตลอดจนบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับขั้นตอนในการออกแบบวิศวกรรม บริษัทจะเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ก่อนที่จะทำการออกแบบในรายละเอียด ซึ่งในการดำเนินการออกแบบบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ...

  • ความปลอดภัยของโรงงานทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายละเอียดของการใช้งาน
  • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากกระบวนการผลิต ความเชื่อถือได้ของระบบการผลิต
  • ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนของการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถตระหนักล่วงหน้า และสามารถเตรียมมาตรการเพื่อรองรับ อันเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท
  • ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้และต้นทุนโครงการของลูกค้า

บริการของ บริษัทสยามนิวพาร์ท แอนด์ แมชชีน จำกัด

  • งานออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
  • งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร Main power
  • งานระบบอื่นๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • งานออกแบบ และติดตั้งระบบเครน
  • งานออกแบบ และติดตั้งรอกไฟฟ้า
  • งานซ่อมบำรุง และดูแลรักษา

เครื่องคัดแยกขนาดก้อนแร่ (แบบ...)

 

การออกแบบโรงงานเบื้องต้น
ในยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักกบการยึดครองให้เกิดความเป็นเจ้าของทรัพยากรใดๆ ในโลกการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งตนครอบครองอยูกับผู้อื่นได้เริ่มขึ้นก่อนโดยไม่มีตัวกลาง เช่น การใช้ธนบัตรปัจจุบัน ต่อมาเมื่อมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณค่าของทรัพย์สินที่ต่างยึดครองไว้ ความพยายามเพื่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมมากขึ้นจึงมีตามมา โดยมีการพัฒนาตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการมากขึ้น มนุษย์เริ่มรู้จักทําการผลิตเครื่องอุปโภคโดยใช้แรงงานเปลี่ยนสภาพวัสดุที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นผลผลิต ผลผลิตที่ผลิตได้
เมื่อหักส่วนที่ตนจําเป็นต้องใช้แล้วส่วนเกินก็จะนําไปแลกกบผลผลิตของผู้อื่น เมื่อสังคมของมนุษย์ชาติพัฒนาเจริญขึ้น จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของปัจจัยสี่มีมากขึ้น ความจําเป็นในการเพิ่มผลผลิตมีมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรรวมถึงวิธีการผลิตที่ดีขึ้น ระบบการผลิตจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นตามลําดับ ในปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรต่างๆ เริ่มมีความจํากดลงประกอบกับมีการแข่งขันในลักษณะต่างๆเพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตจึงมีมากขึ้น
ระบบการผลิต มีองค์ประกอบเริ่มมาจากส่วนของแรงงานและวัสดุในระยะแรกๆ แล้วขยายเพิ่มส่วนของเครื่องจักร ในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลทางความจํากดของทรัพยากร ที่ดินมีราคาสูงขึ้นองค์ประกอบที่สําคัญของ ระบบการผลิตจึงรวมไปถึงพื้นที่โรงงานที่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม และเงื่อนไขทางการผลิตอื่นๆ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตจึงทําได้ในส่วนต่างๆ ของระบบการผลิตดังกล่าว ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีนอกจากจะเกิดจากความพยายามในการปรับปรุงการผลิตแล้ว การวางแผนระบบการผลิต รวมหมายถึงการวางแผนการออกแบบโรงงาน และการจัดผังโรงงานที่ดีจะมีส่วนทําให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตในระยะยาวได้การศึกษาหลักการต่างๆ เกี่ยวกบการออกแบบโรงงานและ การจัดผังโรงงาน จะช่วยให้สามารถตระเตรียมแผนงานเพื่อวางผังโรงงานที่ดี รวมถึงการจัดหาข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ อยางได้ผล

หัวดูด (Vacuum Gripper Robot)

วันอาทิตย์, 11 มิถุนายน 2560 07:01

ผลงานของบริษัทสยามนิวพาร์ท แอนด์ แมชชีน จำกัด
หัวดูด (Suction Head)
( Content ) ...

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

 

Share us...
icon fb circle red icon line circle red icon tw circle red icoGoogle dred icon ig circle redicon yt circle red

ความประทับใจจากลูกค้า

Home Styles & Decorations

ส่งสินค้าทันใจ ว่องไวด้วยบริการ เหนือมาตราฐานจริงๆ

- Home Styles & Decorations // ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

บ้านสวนฝัน

สินค้าคุณภาพตามความต้องการ ราคายุติธรรม บริการประทับใจมากๆ

- บ้านสวนฝัน // ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ที่อยู่

head office icon

สำนักงาน:
4/45 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำลบไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร: 034-397660, 034-397661,

034-397641

แฟกซ์: 034-397659

Email address: siamnew_part@hotmail.com

การเดินทาง

แผนที่